เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย

Friday, August 25, 2006

วรรณคดีสโมสร


วรรณคดีสโมสรเป็นสถาบันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติวรรณคดีสโมสร
เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกหนังสือที่แต่งดี จัดเป็นวรรณคดีไทย และ"เป็นยอด"ของวรรณคดีแต่ละประเภท
รายชื่อวรรณคดีที่จัดว่ายอดเยี่ยมในแต่ละประเภทได้แก่
๑.ประเภทกลอนนิราศคือ นิราศภูเขาทอง ของสุนทรภู่ แต่งในสมัยรัชกาลที่ ๓
๒.กลอนนิทานนิยาย คือ พระอภัยมณี ของสุนทรภู่ แต่งในสมัยรัชกาลที่ ๓
๓.คำฉันท์ คือ สมุทโฆษคำฉันท์ ผลงานของกวี๓ท่านคือ พระมหาราชครู สมเด็จพระนารายณ์ กรมพระปรมานุชิตฯ
๔.กลอนเสภา คือขุนช้างขุนแผน ผลงานของกวีหลายท่าน
๕.บทละครรำคือ อิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒
๖.ลิลิต คือ ลิลิตพระลอ ไม่ปรากฎนามผู้แต่ง
๗.กาพย์ คือร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก ผลงานของกวีหลายท่าน
๘.บทละครพูดคำฉันท์ คือ มัทนพาธา บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖
๙.บทละครพูด คือหัวใจนักรบ บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖
๑๐.ความเรียงร้อยแก้ว คือสามก๊ก ของเจ้าพระยาพระคลัง(หน) แปลและเรียบเรียงในสมัยรัชกาลที่ ๑
๑๑.ความเรียงอธิบาย คือพระราชพิธีสิบสองเดือน บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕
๑๒.บทละครร้อง คือสาวเครือฟ้า ของกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติวรรณคดีไทย


๑.วรรณคดีไทยเรื่องแรกคือ ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปัจจุบันอยู่ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กทม.
๒.เจดีย์ประจำรัชกาลที่ ๑ ๒ ๓ และ๔แห่งราชวงศ์จักรีคือพระมหาเจดีย์ที่วัดพระเชตุพนฯ(วัดโพธิ์) ท่าเตียน
๓.มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
๔.วัดของสุนทรภู่คือ วัดเทพธิดาราม กทม.
๕.หนังสือคำหลวงเรื่องแรกคือ มหาชาติคำหลวง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงมีรับสั่งให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งขึ้น
๖.กวีผู้คิดค้นการแต่งกาพย์เห่เรือคนแรก คือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์(เจ้าฟ้ากุ้ง)พระราชโอรสของพระเจ้าบรมโกศ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
๗.หนังสือคำหลวงเรื่องสุดท้ายคือพระนลคำหลวง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
๘.วรรณคดีที่ใช้เวลาแต่งนานที่สุด คือสมุทรโฆษคำฉันท์ ใช้เวลาแต่ง ๑๕๐ ปี กวี ๓ คน เมืองหลวง ๓ เมือง
กวีคนแรกคือพระมหาราชครู คนที่ ๒คือสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๙วรรณคดีมหากาพย์คือวรรณคดีที่แสดงถึงวีรกรรมของกษัตริย์ ในการทำสงครามกับอริราชศัตรูจนได้รับชัยชนะเช่นลิลิตยวนพ่าย ลิลิตตะเลงพ่าย
๑๐.วัดที่สุนทรภู่เคยศึกษาอยู่คือ วัดศรีสุดารามวรวิหาร(วัดชีปะขาว) เขตบางกอกน้อย กทม.
๑๑.กวีผู้แต่งหนังสือคำหลวงมากที่สุดคือ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์(เจ้าฟ้ากุ้ง) ทรงพระนิพนธ์ พระมาลัยคำหลวง และ
นันโทปนันทสูตรคำหลวง
๑๒นิราศเรื่องแรกของสุนทรภู่คือ นิราศเมืองแกลง
๑๓.นิราศเรื่องสุดท้ายของสุนทรภู่คือนิราศเมืองเพชร
๑๔.กวีผู้เชี่ยวชาญการแต่งกลอนคือพระสุนทรโวหาร(ภู่)
๑๕พระพุทธบาทรอยแรกของประเทศไทยคือ พระพุทธบาท สระบุรี พบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม อยุธยา
๑๖วรรณคดีที่ใช้อ่านในพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาคือลิลิตโองการแช่งน้ำ แต่งในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่๑หรือพระเจ้าอู่ทอง
๑๗.นิราศของสุนทรภู่ที่แต่งเป็นโคลงสี่สุภาพคือนิราศสุพรรณ
๑๘ หนังสือที่เป็นต้นกำเนิดของประวัติศาสตร์ไทยคือ ประวัติศาสตร์ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ
๑๙หนังสือที่เขียนขึ้นตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือ สามกรุง
๒๐.พระอารามหลวงชั้นเอกที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๙ คือวัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง ชลบุรี พระอารามที่เป็นพุทธสถานไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาคือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง